Algemene Voorwaarden van Uitgeverij Sommerlys

 

Disclaimer
De informatie op deze site wordt zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Wijzigingen en/of onjuistheden in titels, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen of andere informatie op deze site zijn echter te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Algemene voorwaarden

Op deze webpagina worden de algemene gebruiksvoorwaarden beschreven die van toepassing zijn op alle producten en Diensten die Uitgeverij Sommerlys aanbiedt, zoals te vinden op de website www.sommerlys.nl.

Inhoudsopgave 

   1 – Definities 
   2 – Identiteit van de onderneming 
   3 – Algemeen 
   4 – Intellectuele eigendomsrechten en mogelijke strijdigheid 
   5 – Inbreukmelding 
   6 – Aansprakelijkheid Sommerlys 
   7 – Herroepingsrecht bij levering van producten en Diensten
   8 – Klachtenregeling
   9 – Overmacht
 10 – Privacy
 11 – Geschillen en toepasselijk recht

1 – Definities 

 1. Algemene Gebruiksvoorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Uitgeverij Sommerlys (afgekort Sommerlys), versie november 2020.
 2. Diensten: de door Sommerlys aan te bieden Diensten, bestaande uit:
  het bieden van informatie op de Website, 
  b. het verkopen van boeken en gerelateerde producten, zoals, maar niet beperkt tot, e-boeken, luisterboeken, geheel geïllustreerde boeken, podcasts, video’s en cursusmateriaal,
  c. het ondersteunen en adviseren van auteurs en auteurs in spe, waarbij extra Diensten worden aangeboden zoals voor onder meer marketing en public relations, het vervaardigen van videomateriaal, het maken van ‘fotoshoots’, het uitvoeren van redactie- en correctiewerkzaamheden en het opnemen van podcasts en luisterboeken; deze Diensten kunnen eventueel aan partners van Sommerlys worden uitbesteed, 
  d. het aanbieden van cursussen, trainingen, trajecten, programma’s, lezingen, workshops, seminars, congressen en andere evenementen,  
  e. nog nader te bepalen andere Diensten.  
 3. Gebruiker: de Gebruiker van de website, of ieder ander persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die producten van Sommerlys koopt of ontvangt dan wel gebruikt maakt (van een) van de Diensten van Sommerlys.
 4. Gebruikersovereenkomst of overeenkomst: overeenkomst tussen Sommerlys en Gebruiker op grond van acceptatie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden ten behoeve van de aankoop van een product of Dienst van Sommerlys.  
 5. Website: de website van Sommerlys, bereikbaar via www.Sommerlys.nl

2 – Identiteit van de onderneming 

Naam onderneming: Uitgeverij Sommerlys, onderdeel van Boekfunding BV, Vestigingsadres: Ockhuizerweg 16-B, 3455 RW Haarzuilens-NL. Telefoon 030-6770859. KvK: 861565666. BTW: NL8615.65.666B01 
Bereikbaar maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.
Website: www.sommerlys.nl 
E-mail: info@sommerlys.nl 

3 – Algemeen 

 1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Diensten van Sommerlys. 
 2. Door gebruik te maken van de Diensten verklaart de Gebruiker zich bekend en akkoord met de inhoud van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 3. Het gebruik van de Website en de Diensten is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is omschreven.
 4. Op een verzoek aan info@sommerlys.nl worden deze gebruiksvoorwaarden zonder kosten toegezonden.
 5. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van de Diensten en de rechtsverhouding tussen Sommerlys en de Gebruiker.
 6. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten van de Gebruiker in het kader van Sommerlys:
  a. niet op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn,
  b. geen inbreuk maken op de rechten van Sommerlys of rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sommerlys is de Gebruiker niet gerechtigd zijn/haar rechten of verplichtingen uit enige met Sommerlys gesloten overeenkomst aan derden over te dragen. 
 7. Sommerlys kan bij de aanbieding van Diensten derden inschakelen waarbij zij de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.
 8. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. Sommerlys en Gebruiker zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 9. Indien onduidelijkheid of onenigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden, dan dient de uitleg te geschieden in de geest van deze bepalingen.
 10.  Indien zich tussen Sommerlys en Gebruiker een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.
 11.  Sommerlys behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aan te passen. Sommerlys zal een wijziging bekend maken op de website. Indien de Gebruiker na de wijziging de site gebruikt, accepteert deze de gewijzigde gebruiksvoorwaarden vanaf dat moment.

 

4 – Intellectuele eigendomsrechten en mogelijke strijdigheid  

 1. Niets in het kader van de Dienstverlening door Sommerlys is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten in het kader van het Project over te dragen.
 2. Gebruikers vrijwaren Sommerlys en alle aan haar gelieerde rechtspersonen, haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met door de Gebruiker geplaatst materiaal op de Website. Deze vrijwaring heeft tevens betrekking op alle schade die Sommerlys lijdt en nog zal kunnen lijden en/of de kosten die Sommerlys dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

   5 – Inbreukmelding 

 1. Sommerlys zal meldingen van handelingen en content die inbreuk maken op rechten van derden onderzoeken en indien mogelijk daar maatregelen tegen nemen. Dergelijke meldingen kunnen door mogelijk benadeelden worden gedaan via een e-mail aan info@Sommerlys.nl.
 2. Indien inderdaad blijkt dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Sommerlys worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
 3. Sommerlys zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de melding afkomstig is en de Auteur op wie de kennisgeving betrekking heeft.

 

   6 – Aansprakelijkheid Sommerlys  

 1. Sommerlys zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Diensten te bieden, maar kan niet garanderen dat de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren. Sommerlys  streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder die de Gebruiker daarbij ondervindt zo beperkt mogelijk te houden.
 2. Een met Sommerlys overeengekomen termijn voor het leveren van Diensten geldt slechts als indicatie en niet als een definitieve termijn. Sommerlys zal zich zoveel mogelijk aan de termijn houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige overschrijding.
 3. Sommerlys is niet gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken. Gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Voor zover Sommerlys bij haar activiteit afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden op wie Sommerlys weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Sommerlys op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit bedoelde relaties met Sommerlys of uit het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of pas zichtbaar wordt gedurende of na de looptijd van de overeenkomst met Sommerlys.
 5. Sommerlys is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

7 – Herroepingsrecht bij levering van producten en Diensten

 1. Bij de aankoop van producten of Diensten via internet, telefoon of post (waarbij sprake is van ‘een overeenkomst op afstand’) heeft de Gebruiker de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Gebruiker.
 2. Tijdens deze termijn zal indien het om producten gaat de Gebruiker zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Gebruiker zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of men het product wenst te behouden. Indien men van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Sommerlys retourneren, conform de door Sommerlys verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 1. Bij levering van Diensten zoals voor of ten behoeve van auteurs in verband met redactie, correctie, begeleiding en promotie-inspanningen, heeft de Gebruiker de mogelijkheid de betreffende overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst en mits nog geen gebruik is gemaakt van bedoelde Diensten.
 2. Om gebruik te maken van zijn of haar herroepingsrecht, zal de Gebruiker zich richten naar de door Sommerlys ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de Gebruiker gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
 1. Indien de Gebruiker een bedrag betaald heeft, zal Sommerlys dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 1. Indien de Gebruiker niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Sommerlys alleen worden uitgesloten indien zij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 1. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten: die door Sommerlys tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Gebruiker; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; losse kranten en tijdschriften; audio- en video-opnamen, e-boeken en andere digitale producten en computersoftware.  
 2. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn Diensten: a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Gebruiker is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c) betreffende weddenschappen en loterijen.
 3.  Hoewel het herroepingsrecht niet geldt voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte waarbij de Gebruiker een betalingsverplichting is aangegaan tot hoogstens 50 euro, kan door de Gebruiker altijd een beroep op Sommerlys worden gedaan om in redelijkheid naar een oplossing te zoeken indien er bijvoorbeeld sprake is geweest van een misverstand. 

 

8 – Klachtenregeling

 1. Eventuele klachten over de levering van producten en/of Diensten van Sommerlys moeten volledig en duidelijk omschreven bij Sommerlys worden ingediend binnen twee maanden dan wel binnen bekwame tijd na levering.
 2. Klachten worden binnen 14 dagen na datum van ontvangst door Sommerlys beantwoord. Als een klacht voorzienbaar een langere verwerkingstijd vraagt, krijgt de indiener binnen veertien dagen een bericht van ontvangst met een indicatie wanneer een uitvoeriger antwoord kan worden verwacht.

   9 – Overmacht 

 1. Sommerlys is niet aansprakelijk voor door de Gebruiker geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden mede wordt verstaan gevallen waarin Sommerlys niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen of heeft kunnen voldoen.
 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd om de Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te beëindigen, echter zonder schadevergoeding van Sommerlys te kunnen eisen.
 3. Tevens hebben partijen gedurende de periode van overmacht het recht hun verplichtingen uit de Gebruikersovereenkomst (of voor zover van toepassing: de Diensten) op te schorten, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk wordt geacht.

10 – Privacyverklaring 

Sommerlys  zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, conform de op de Website gepubliceerde privacyverklaring. De Gebruiker verklaart deze privacyverklaring te hebben gelezen en is daarmee akkoord. Zie ook de cookieverklaring op de Website.

11 – Geschillen en toepasselijk recht 

Op elke rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Sommerlys is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die er direct of indirect uit voortvloeien kunnen, voor zover rechtens mogelijk, uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht aanhangig worden gemaakt.